VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

MOKYKLOS MISIJA 

Teikia pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Ugdo mokinius atsižvelgiant į jų įgimtas savybes, rūpinasi saugumu, kompetencijų ugdymu. Puoselėja saviugdą, ruošiant integracijai į visuomenę. Atvira bendruomenės nariams.

MOKYKLOS VIZIJA
 

Ateities mokykla – moderni, saugi, jauki, demokratiška, atvira naujovėms, turinti gerą materialinę bazę, kokybiškai ir kūrybiškai dirbančius mokytojus, teikianti vidurinį išsilavinamą ir ruošianti jaunuolius gyventi besikeičiančioje visuomenėje gimnazija.

 VERTYBĖS

Kokybiškas vidurinis išsilavinimas ir žmogiškumo puoselėjimas.

 PRIORITETAI

Kokybiškas ir kūrybiškas mokytojo darbas. Geri mokinių akademiniai ir neakademiniai rezultatai. Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas. Dėmesys vaikui.