VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

Vykdomos programos

Gimnazijoje vykdomos formaliojo švietimo programos:

 Pagrindinio ugdymo II koncentro programa

Vidurinio ugdymo

Neformaliojo švietimo programos.

Į gimnazijos ugdymo turinį integruojama:

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų  vartojimo prevencinė programa

Ugdymo karjerai programa

Žmogaus saugos programa

Etninės kultūros bendroji programa