VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

                                                                                     Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“


TŪM_II_FB_paveikslėlis.pngProjekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

 

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 

Varėnos rajono savivaldybės administracija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje bus įrengta daugiafunkcinė edukacinė erdvė pritaikyta kultūrinėms, pamokinėms ir nepamokinėms bei projektinėms veikloms vykdyti; įrengta šiuolaikiška gamtos mokslų laboratorija su edukacine informacinių technologijų erdve. Abi erdvės bus aprūpintos įranga bei priemonėmis atitinkančiomis universalaus dizaino principus.

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje aktų salė bus pritaikyta bendruomenės renginiams, formaliam ir neformaliam ugdymui organizuoti ir įsigyta įgarsinimo ir apšvietimo įranga, muzikos aparatūra; du kabinetai pritaikyti meninio ir kultūrinio ugdymo veikloms; įrengta lauko klasė (geokupolas); patalpa nusiraminimui, poilsiui ir sensoriniams poreikiams atliepti bus aprūpinta reikalinga įranga; gamtos mokslų laboratorija bus aprūpinta baldais, įsigytas interaktyvus ekranas ir kitos priemonės.

„Ryto“ progimnazijoje bus sukurta „Diskusijų parko“ erdvė ir aprūpinta skaitmeniniais fotoaparatais, kompiuteriais, programine įranga, interaktyviais ekranais, įrengta lauko klasė; įrengtas nusiraminimo kambarys aprūpintas sensorine įranga, aktų salė pritaikyta kultūros veikloms; įrengta lauko klasė (geokupolas) ir aprūpinta reikalinga įranga; įrengta specializuota mobili laboratorija, kurioje vyks veiklos visų mokyklų mokiniams (įsigijamas krovininis autobusiukas, rekonstruojamas ir pritaikomas lauko laboratorijai).

Numatoma įvairių veiklų pedagogams, kitiems specialistams bei administracijai bus sudarytos sąlygos kompetencijų stiprinimui, kvalifikacijos tobulinimui tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, mokiniams – gausybė kūrybinių veiklų, projektų, integruotų užsiėmimų.

Išskirtiniai projekto momentai: visose keturiose srityse į ugdymo veiklų organizavimą ir įgyvendinimą bus įtraukiami partneriai, didelis dėmesys integruotam ugdymui, numatytas visų rajono švietimo įstaigų veikimas tinklaveikoje.

 

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4–5 punkte).

 

Siekiami rezultatai

 

1)     Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

2)     Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

3)     Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

4)     Padidėjusi mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis;

5)     Padidėjusi švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis;

6)     Padidėjusi tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis;

7)     Padidėjusi neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis.


NG_logo_1.pngNKL-Logo_Horizontal-RGB.png