VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 13 narių – 4 mokiniai, 4 mokytojai, 4 mokinių tėvai, 1 – socialinių partnerių atstovas.

GIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS

PIRMININKAS

Ernestas Petrušis – tėvų atstovas

PIRMININKO PAVADUOTOJAS

Monika Kemežienė – mokytojų atstovas

SEKRETORIUS

Veronika Bulgakaitė - mokinių atstovas

TĖVŲ ATSTOVAI

Zosė Miliuvienė

Lina Turauskienė

Olga Keršienė 

MOKYTOJŲ ATSTOVAI

Rima Janavičienė

Ramunė Kašėtienė

Jolanta Žilionienė

MOKINIŲ ATSTOVAI

Agita Beržanskaitė - IIa klasė

Milda Miknevičiūtė - Ia klasė 

Milita Varnagirytė – IIIb klasė

 

BENDRUOMENĖS ATSTOVAS

Ramuė Varanauskienė – Socialinis pedagogas
GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBA (2019-2020 m.m.)

 

rsz_gmt_nariai.jpg

Valdyba

Pirmininkė - Veronika Bulgakaitė IVc

Pavaduotoja -  Agita Beržanskaitė IIIa

Sekretorė -  Saulė Šidlauskaitė Ic

 

Kultūros  komitetas

Saulė Miškinytė                  Ia

Augustina Palevičiūtė Ia    

Milita Varangirytė IVb

Otilija Bukatkaitė Ia           

Jonė Sakalaitė IId

Urtė Kotryna Blozenytė IVa

Milda Miknevičiūtė IIa

 

Sporto komitetas

Adriana Antropikaitė Ic

Orinta Kraulaidytė IIIb

Gabrielė Bačinskaitė Ic

Miglė Kairevičiūtė IVd

Augustė Bernatavičiūtė Ic

Paulius Juchnevičius IIIc

Samanta Miškinytė IIIb


Veiklos - organizacinis komitetas

Karolina Didikaitė Ia

Virginija Kišonaitė Ib

Elvana Piščikaitė Ic

Jomantas Užusinas IIId

Deimantė Kazlauskaitė IIIc

Urtė Bulkovaitė IIc

Viltė Beržanskaitė IIa

 


METODINĖ TARYBA

Pirmininkas  -  Jolanta Žilionienė,  chemijos  mokytoja ekspertė

Pirmininko pavaduotojas - Rima Beržanskienė , lietuvių  kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja  

Nariai:


Violeta Jotautienė                           Matematikos vyresnioji mokytoja

Liudmila Valentukevičienė             Rusų kalbos  mokytoja metodininkė
 


Jonas Žibūda                                  Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Nijolė Vičkačkienė                         Geografijos mokytoja metodininkė

Daiva Celencevičienė                    Bibliotekininkė

Audrius  Saulynas                        Direktorės pavaduotojas ugdymui 

Janina  Vidzbelienė                      Direktorės pavaduotoja ugdymui


              

                                                                           VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas - Janina Vidzbelienė, direktorės pavaduotoja ugdymui 
Komisijos pirmininkas  - Janina Vidzbelienė, direktoriau pavaduotoja ugdymui 
 
Komisijos pirmininko pavaduotojas - Ramunė Varanauskienė, socialinė pedagogė

Nariai:

Milda Padegimaitė                 Gimnazijos direktorė

Audrius Saulynas                    Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Vilija Jurgelevičienė              Mokytoja       

Danutė Jazukevičienė             IVb klasės auklėtoja

Vilma Saulynienė                    IIIc klasės auklėtoja

Alvyra Brūzgienė                    IIIb klasės auklėtoja

Solveiga Miliauskienė           Tėvų atsovas

Jovita Martusevičienė            Tėvų atstovas

Jolita Černienė                         Mokytoja

Judita Jachimavičienė            Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė