VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

              UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2023– 2024 mokslo metais

 

Mokslo metų trukmė:

Klasė                     Mokslo metų / Ugdymo proceso pradžia                              Ugdymo proceso pabaiga

I-II kl.                              2023-09-01                                                                        2024-06-21 (37 savaitės)
III kl.                               2023-09-01                                                                        2024-06-14 (36 savaitės)    

IV kl.                                2023-09-01                                                                        2024-05-31 (34 savaitės)

Mokslo metų skirstymas pusmečiais

Klasės                          I pusmetis                                                                  II pusmetis

I-II kl.                2023-09-01 – 2024-01-26 (18 sav.)                   2024-01-29 –  2024-06-21 (19 sav.)
III kl.                 2023-09-01  - 2024-01-26 (18 sav.)                   2024-01-29  - 2024-06-14 (18sav.)

IV kl.                  2023-09-01 – 2024-01-19 (17 sav.)                   2024-01-22 – 2024-05-31 (17 sav.)

Mokinių atostogos:

Atostogos                                    Prasideda               Baigiasi            Pamokos prasideda

 Rudens                                     2023-10-30            2023-11-03         2023-11-06

 Žiemos (Kalėdų)                       2023-12-27             2023-01-05         2024-01-08

 Žiemos                                     2024-02-19             2024-02-23        2024-02-26

 Pavasario (Velykų)                     2024-04-02              2024-04-05       2024-04-08

 Vasaros(I- II klasių mok.)           2024-06-24             2024-08-31        2024-09-01
             (III kl. mok.)                 2024-06-17             2024-08-31        2024-09-01
             (IV kl. mok.)               Pasibaigus BE sesijai   2024-08-31    

 

Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų (2024m. balandžio 8 dieną).  Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę.

Pamokų laikas:                               

1  pamoka                  8.00 – 8.45                                         
2  pamoka                  8.55 – 9.40                                         
3  pamoka                  9.50 – 10.35                                       
4  pamoka                  11.05 – 11.50                                     
5  pamoka                  12.20 – 13.05                                     
6  pamoka                  13.15 – 14.00                                     
7  pamoka                  14.10 – 14.55                                       
8  pamoka                  15.05 – 15.50                                     
                                                                                                     
Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei  laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas  koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas).

Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje I-IV gimnazijos klasių mokiniams: minus 25 °C ar žemesnė  ir 30 °C ar aukštesnė.