VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA


MOKYKLOS MISIJA

     Teikia pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Ugdo mokinius atsižvelgiant į jų įgimtas savybes, rūpinasi saugumu, kompetencijų ugdymu. Puoselėja saviugdą, ruošiant integracijai į visuomenę. Atvira bendruomenės nariams.

MOKYKLOS VIZIJA

     Ateities mokykla – moderni, saugi, jauki, demokratiška, atvira naujovėms, turinti gerą materialinę bazę, kokybiškai ir kūrybiškai dirbančius mokytojus, teikianti vidurinį išsilavinamą ir ruošianti jaunuolius gyventi besikeičiančioje visuomenėje gimnazija.

VERTYBĖS

     Kokybiškas vidurinis išsilavinimas ir žmogiškumo puoselėjimas.

PRIORITETAI

     Kokybiškas ir kūrybiškas mokytojo darbas. Geri mokinių akademiniai ir neakademiniai rezultatai. Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas. Dėmesys vaikui.