VARĖNOS „ĄŽUOLO" GIMNAZIJA

VARĖNOS ,,ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ FORMA 

Atsakingas asmuo gimnazijoje

Bronė Mačiulienė
ŪKVEDĖ
Adresas: J. Basanavičiaus g. 33, LT-65193 Varėna
Tel. (8 310) 52283
El. p. brone.maciuliene@azuolo.lm.lt

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

·        pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

·        pavojaus aplinkai;

·        kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

·        neteisėtos veiklos finansavimo;

·        neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

·        neteisėtu būdu įgyto turto;

·        padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

·        kitų pažeidimų.

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

·        atsiunčiant pranešimą paštu adresu J. Basanavičiaus g. 33, LT-65193 Varėna

 Siunčiant pranešimą paštu po Įmonės pavadinimu turi būti nurodoma žyma „PRANEŠIMAS PAGAL PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ”

·        el. paštu: brone.maciuliene@azuolo.lm.lt

Rekomenduojame Asmeniui pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą  Pranešimo forma>>>> 

Pranešime turi būti nurodyta:

·        kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

·        sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

·        vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;

·        jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Įstaigos vadovo patvirtintas vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas Peržiūrėti doku

Teisės aktai reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

·        Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas Peržiūrėti dokumentą>>>>>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“  Peržiūrėti dokumentą>>>>